Aktivnosti programa Žan Mone

Akademski moduli, katedre i centri izuzetnosti

Akademski moduli, katedre i centri izuzetnosti imaju cilj da prodube nastavne programe u okviru studija o Evropskim integracijama, koji su ugrađeni u zvaničan nastavni plan i program visokoškolske institucije.

Žan Mone modul je kratak nastavni program (ili kurs) iz oblasti EU studija na visokoškolskoj instituciji u trajanju od tri godine.

Svaki Modul mora da traje minimum 40 nastavnih sati po akademskog godini.

Nastavni sati bi trebalo da uključuju i direktne sate za kontakt u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala, ali ne obuhvataju individualnu nastavu.

Moduli mogu da se koncentrišu na jednu posebnu disciplinu u okviru evropskih studija, ili pak mogu da imaju multidisciplinarni pristup i da se samim tim pozivaju na akademski doprinos nekoliko profesora i stručnjaka.

Katedra Žan Mone je mesto za predavača, koji ima specijalizaciju iz oblasti Evropske studije (European Union studies)  i namenjena je univerzitetskim profesorima ili višim predavačima.

Katedru Žan Mone može da drži samo jedan profesor, koji mora da bude radno angažovan minimum 90 nastavnih sati po akademskoj godini, u periodu od tri godine.

Nastavni sati bi trebalo da uključuju i direktne sate za kontakt u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala, ali ne obuhvataju individualnu nastavu i/ili superviziju.

Žan Mone Centar izuzetnosti je ključno (referentno) mesto za kompetentnost i znanje u vezi sa predmetima u okviru evropskih studija. Centri izuzetnosti imaju projektni „rok trajanja“ od tri godine.

Akademsku odgovornost za centar mora da preuzme postojeći nosilac tj. predavač na katedri Žan Mone.

Žan Mone Centar izuzetnosti okuplja stručnost i kompetencije istaknutih stučnjaka (uključujući predavače na Žan Mone katedri i/ili koordinatore modula Žan Mone) i ima za cilj da razvije sinergije između različitih disciplina i resursa Evropskih studija, kao i da stvara zajedničke transnacionalne aktivnosti i strukturalne veze sa akademskim institucijama u drugim zemljama. Takođe obezbeđuje otvorenost prema civilnom društvu.

Žan Mone Centri izuzetnosti imaju veliku ulogu u dopiranju do studenata sa fakulteta koji se inače ne bave pitanjima Evropske Unije, kao u dopiranju do kreatora politika, državnih službenika, organizovanog civilnog društva i šire javnosti u celini.

Za više informacija, molimo vas pratite sledeće linkove:

Žan Mone Centri izuzetnosti

Žan Mone Katedre

Žan Mone Moduli

Politička debata sa akademskim svetom

Politička debata sa akademskim svetom, podržana je kroz :a) Mreže za poboljšanje saradnje između različitih univerziteta širom Evrope i sveta, b) Projekte za inovaciju, plodotvornu razmenu znanja i širenje EU sadržaja koji imaju za cilj da promovišu diskusiju, refleksije o EU pitanjima i da poboljšaju elektronsko znanje o EU i njenim procesima;

Kroz Žan Mone program, akademci mogu da diskutuju o pitanjima vezanim za EU i da dele strategije sa kreatorima politika iz svojih stručnih oblasti.

Kroz to, diskusije i refleksije o problemima i pitanjima vezanim za Evropsku Uniju će biti promovisane, a znanje o Uniji i njenim procesima će biti poboljšano kroz uvećavanje znanja o EU u specifičnim kontekstima. Takođe, biće istraženi novi pristupi i različite metodologije,  kako bi predmeti u okviru Evropskih studija bili privlačniji i prilagođeniji raznim ciljnim grupama.

Žan Mone Mreže neguju stvaranje i razvoj konzorcijuma internacionalnih učesnika (HEIs, centri izuzetnosti, odeljenja, timovi, individualni stručnjaci, itd.) iz oblasti Evropskih studija.

Oni doprinose prikupljanju informacija, razmeni praksi, izgradnji znanja i promovisanju procesa evropskih integracija širom sveta. Ova Akcija može takođe da podrži unapređenje postojećih mreža kroz specifične aktivnosti, posebno kroz promovisanje učešća mladih istraživača u vezi sa EU temama.

Žan Mone Projekti  istražuju na koji način se Evropske studije mogu učiniti privlačnijim kroz testiranje novih metodologija, pedagoških sadržaja, i alata za nastavu na raznim obrazovnim nivoima, povećavajući poznavanje Evropskih studija na drugim fakultetima i podržavajući informativne aktivnosti namenjene zaposlenima u javnim institucijama i civilnom društvu.

Podrška institucijama i udruženjima

Podrška institucijama i udruženjima/asocijacijama koje se bave Evropskim studijama i pitanjima vezanim za EU, u organizovanju i sprovođenju aktivnosti koje su predviđene njihovim Statutom, kao i publikacija odnosno objavljivanje činjenica u vezi sa EU među širom publikom.

Ova Žan Mone akcija teži da pruži podršku za aktivnosti koje se sprovode od strane institucija i udruženja koje su aktivne u oblasti Evropskih studija.

Projekti unutar akcije Žan Mone Podrška institucijama i udruženjima imaju period trajanja od tri godine.

Podrška institucijama

Žan Mone podržava institucije koje poboljšavaju nastavne aktivnosti i treninge u vezi sa predmetima iz oblasti Evropskih studija, na postdiplomskom nivou i/ili za druge relevantne interesne strane odnosno stejkholdere. Takođe se neguju aktivnosti koje su usmerene ka elaboriranju, analiziranju i popularizaciji predmeta Evropskih studija i njihovoj nastavi.

Podrška udruženjima/asocijacijama

Žan Mone podržava udruženja čija je eksplicitna svrha da doprinose izučavanju procesa evropskih integracija.

Takva udruženja bi trebalo da budu interdisciplinarna i otvorena za sve zainteresovane profesore, nastavnike i istraživače koji se bave pitanjima vezanim za Evropsku Uniju u relevantnoj zemlji ili regionu. Oni bi trebalo da predstavljaju akademsku zajednicu u okviru Evropskih studija na regionalnom, nacionalnom ili nadnacionalnom nivou.

Podrška će biti pružena samo onim asocijacijama koje su zvanično registrovane i koje imaju nezavisni pravni status.

Za više informacija, molimo vas pratite sledeći link:

https://eacea.ec.europa.eu/Erazmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-support-institutions-and-associations_en

Studije i konferencije

Studije i konferencije imaju za cilj da pruže kreatorima politika nove uvide i konkretne predloge kroz nezavisne i kritičke akademske stavove, kao i refleksije o aktuelnim problemima EU, pogotovo kroz velike godišnje međunarodne konferencije o visokim pitanjima, sa učešćem onih koji kreiraju obrazovnu politiku, civilnog društva i vrhunskih akademika.