HERE Seminar- “Studentët si akterët kryesorë në reformat dhe zhvillimin e Arsimit të Lartë”

Më datë 24 Mars 2016, Zyra Nacionale e Erasmus+ në bashkëpunim me Zyrën e Komisionit Europian në Kosovë, Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Ekspertët për Reforma në Arsimin e Lartë kanë organizuar një seminar me temën: “Studentët si akterët kryesorë në reformat dhe zhvillimin e arsimit të lartë”. Qëllimi i këtijë seminari ishte që të diskutohet roli, rëndësia, si dhe kontributi aktual i studentëve në proceset e reformimit të arsimit të lartë në Kosovë. Në këtë seminar Ekspertët e Reformës së Arsimit të Lartë kanë ndarë përvojat e tyre në këtë fushë. Pjesëmarrës në kë...
More