Objektivat e Programit

Programi Erasmus+ kontribuon në arritjen e:

  • objektivave të Strategjisë Evropa 2020, duke përfshirë titullin e objektivit të dytë të arsimit;
  • objektivave të kornizës strategjike për bashkëpunim Europian në arsim dhe trajnim (ET 2020), duke përfshirë standardet përkatëse;
  • Zhvillimit të qëndrueshëm të vendeve partnere (Partner Countries) në fushën e arsimit të lartë;
  • Objektivave të përgjithshme të kornizës së përmirësuar për bashkëpunim Evropian në fushën e rinisë (2010-2018);
  • Objektivave të zhvillimit të dimensionit Europian në sport, në përputhje me planin e punës të BE-së për sportin;
  • promovimit të vlerave evropiane në përputhje me nenin 2 të Traktatit të Bashkimit Evropian;