Erazmus Mundus

Erazmus Mundus je program za saradnju i mobilnost iz oblasti visokog obrazovanja koji ima za cilj da poboljša kvalitet evropskog visokog obrazovanja i da promoviše dijalog i razumevanje među ljudima i kulturama kroz saradnju sa trećim zemljama. Dodatno, on doprinosi razvoju ljudskih resursa i kapacitetu za međunarodnu saradnju visokoškolskih institucija u trećim zemljama tako što povećava mobilnost između Evropske Unije i ovih zemalja. Više informacija možete naći na veb-sajtu EACEA.

Erazmus Mundus program pruža podršku:

  • Visokoškolskim ustanovama  koje žele da implementiraju zajedničke programe na postdiplomskom nivou ili da uspostave među-institucionalnu saradnju i partnerstva među univerzitetima iz Evrope i iz ciljanih trećih zemalja;
  • individualnim studentima, istraživačima i osoblju univerziteta koji žele da provedu jedan period za studiranje/istraživanje/držanje predavanja u kontekstu jednog od gorepomenutih zajedničkih programa za kooperativna partnerstva;
  • bilo kojoj organizaciji koja je aktivna u oblasti visokog obrazovanja koja želi da razvija projekte koji teže da poboljšaju privlačnost, profil, vidljivost i imidž evropskog visokog obrazovanja širom sveta.

Ko može da učestvuje:

Institucije visokog obrazovanja i bilo koje organizacije aktivne u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja, kao i studenti, kandidati za doktorat, nastavnici i osoblje univerziteta (akademsko i/ili administrativno) iz bilo kog dela sveta.

Kako mogu da apliciraju visokoškolske institucije?

Visokoškolske institucije i organizacije koje su aktivne u oblasti visokog obrazovanja mogu da centralno apliciraju kod Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu.

Rezultati selekcije Erazmus Mundus 2014: Poziv za projekte EACEA/18/13

http://eacea.ec.europa.eu/Erazmus_mundus/funding/2014/selection/selection_call_18_13_en.php