Šta je Erazmus+

Erazmus+ program ima za cilj da poboljša veštine i izglede za dobijanje posla, kao i modernizaciju obrazovanja, treninga i rada sa mladima. Erazmus+ podržava transnacionalna partnerstva među organizacijama i institucijama za obrazovanje, treninge i mlade zarad negovanja saradnje i građenja mostova između sfera obrazovanja i rada, u cilju prevazilaženja raskoraka između ponude i potražnje za određena zanimanja s kojima se suočavamo u Evropi. On takođe podržava nacionalne napore u oblastima modernizacije obrazovanja, treninzima i sistemima za mlade. Erazmus+ obuhvata sedam postojećih programa iz oblasti obrazovanja, treninga i mladih; po prvi put pružiće podršku i za oblast sporta.

Erazmus+ program je dizajniran da podrži napore programskih zemalja da efikasno iskoriste humani i socijalni kapital Evrope, dok istovremeno potvrđuje princip celoživotnog učenja kroz spajanje podrške za formalno, neformalno i informalno obrazovanje u oblastima obrazovanja, treninga i mladih. Program takođe poboljšava prilike za saradnju i mobilnost sa partnerskim zemljama (zemlje koje nisu članice EU-prim. prev.) najviše u oblastima visokog obrazovanja i mladih.

Više informacija o Erazmus+ programu, možete naći na sledećem linku:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en