HERE-t

Programi Erasmus + promovon bashkëpunim institucional midis Bashkimit Evropian dhe vendeve partnere, i cili fokusohet në reformën e sistemeve të arsimit të lartë dhe universiteteve. Nën Veprim 3, BE-ja mbështet ekipet kombëtare të Ekspertëve për reformat e arsimit të Lartë (HEREs) në vendet partnere të Erasmus+.

ERAL janë zakonisht rektorë, prorektorë, dekanë,  Akademikët, Drejtorët e arsimit, zyrtarë për marrëdhënie ndërkombëtare dhe studentë. Ata ofrojnë një fushë të ekspertizës, promovimit dhe rritjes së përparimit drejt modernizimit të mëtejshëm të sektorit të arsimit të lartë. Procesi i Bolonjës është një burim frymëzimi, në dritën e nevojave dhe aspiratave kombëtare.

Secili ekip kombëtar i Heres përbëhet minimum prej dy dhe maksimum prej nëntëmbëdhjetë anëtarë, varësisht nga madhësia e vendit dhe numri i institucioneve të arsimit të lartë atje.

ERAL-të përfitojnë nga trajnime të ndryshme, asistencë teknike, konferenca dhe rrjeteve nga EACEA, dhe marrin pjesë në zhvillimin e politikave dhe reformave në vendin e tyre. Për të përditësuar njohuritë dhe kompetencat e tyre, ERAL-të ftohen nga EACEA për të marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare së bashku me ekspertët e BE-së Bolonjës dhe seminare rajonale mbi tema të ndryshme që lidhen me modernizimin e arsimit të lartë.

ERAL-të janë të ftuar për të hartuar strategjitë e zhvillimit të Bolonjës me grupet, si dhe organe jo-akademike të tilla si organizatat industriale, kulturore apo shoqërore, për aq kohë sa ato janë në përputhje me strategjitë kombëtare. ERAL-të hartojnë dhe ofrojnë kurse trajnimi për ekspertë të tjerë të cilët janë të përfshirë në mënyrë aktive në promovimin e reformave të arsimit të lartë në vendet e tyre. Ata janë gjithashtu të përfshirë në aktivitetet e promovimit dhe ndërgjegjësimit. ERAL-të gjithashtu sigurojnë udhëzime për institucionet e arsimit të lartë në fushën e sigurimit të cilësisë, reformave kurrikulare, kombëtare dhe Kornizat Evropiane të kualifikimit, akordimit dhe njohjes ndërkombëtare (p.sh. ECTS, Suplementi i Diplomës).

Autoritetet kombëtare të arsimit të lartë zgjedhin dhe të emërojnë ERAL-të në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën Kombëtare të Erasmus +, delegacionet e BE-së dhe EACEA-në. Zyrat Kombëtare të Erasmus+ ofrojnë mbështetje administrative dhe financiare për ERAL-të. ZKE-të kanë për detyrë që të përgatisin një raport vjetor të veprimtarisë së ERAL-të, duke përfshirë arritjet e ekipit dhe një deklaratë e progresit të bërë drejt arritjes së objektivave dhe qëllimeve të dakorduara.

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/heres_en.php

Për më shumë informata:

  • Lista e Ekspertëve për reformat e Arsimit të Lartë në Kosovë   xls