HERE TIM

Erazmus+ program promoviše saradnju između Evropske Unije i partnerskih zemalja, koja je fokusirana na reformu visokoškolskih sistema obrazovanja i univerziteta. Pod akcijom broj tri EU podržava nacionalne timove stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (u daljem tekstu HERE)  u Erazmus+ partnerskim zemljama.

HERE su uobičajeno rektori i prorektori, dekani, viši predavači/akademci, direktori studijskih grupa, oficiri za međunarodnu saradnju i studenti. Oni pružaju obilje stručnosti, promovišući napredak ka daljoj modernizaciji sektora visokog obrazovanja. Bolonjski proces je izvor inspiracije, u svetlu nacionalnih potreba i aspiracija. Svaki nacionalni tim HERE se sastoji od najmanje dva a maksimalno od devetnaest članova, u zavisnosti od veličine zemlje i broja visokoškolskih institucija tamo.

HERE imaju koristi od treninga, tehničke podrške, brifinga i umrežavanja od strane EACEA i učestvuju u razvijanju politika i reformi u njihovoj zemlji. U cilju obnavljanja njihovog znanja i kompetencija, EACEA poziva HERE da učestvuju u međunarodnim konferencijama zajedno sa EU stručnjacima za Bolonju i regionalnim seminarima na razne teme koje su povezane sa modernizacijom visokog obrazovanja.

HERE su pozvani da osmisle bolonjske strategije za razvoj sa svojim vršnjacima, kao i sa poznatim ne-akademskim telima kao što su industrijske, kulturne ili društvene institucije, dokle god je to u skladu sa nacionalnim strategijama. HERE dizajniraju i pružaju kurseve obuke za druge stručnjake koji su aktivno uključeni u promociju visokoškolskih reformi u njihovim zemljama. Oni su takođe uključeni u promotivne aktivnosti i aktivnosti za dizanje svesti. HERE takođe pružaju smernice visokoškolskim institucijama u oblastima osiguranja kvaliteta, reformi nastavnog plana i programa, nacionalnim i evropskim okvirima za kvalifikacije, podešavanja i međunarodna priznanja (npr. ECTS, dopuna diplome/Diploma Supplement).

Nacionalne vlasti za visoko obrazovanje biraju i imenuju HERE uz konsultovanje sa nacionalnim Erazmus+ kancelarijama, delegacijama EU i EACEA. Nacionalne Erazmus+ kancelarije pružaju administrativnu i finansijsku podršku za HEREs. Nacionalne Erazmus+ kancelarije pripremaju godišnji izveštaj o aktivnostima HERE, uključujući i timska postignuća i izjavu o napretku učinjenom ka ispunjenju dogovorenih ciljeva.

Link : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/heres_en.php

Za više informacija:

  • Lista stručnjaka za reformu visokog obrazovanja sa Kosova xls