Kush e financon Programin Erasmus+

KOMISIONI EVROPIAN

Komisioni Evropian ka përgjegjësinë kryesor në udhëheqjen e Programit Erasmus+. Ajo menaxhon buxhetin dhe përcakton prioritetet, objektivat dhe kriteret për programin në baza të vazhdueshme. Për më shumë informata vizitoni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

AGJENCITË KOMBËTARE

Implementimi i Programit Erasmus+ është zbatuar kryesisht si menaxhim indirekt, që do të thotë se Komisioni Evropian ia beson Agjencive Kombëtare detyrën e zbatimit të buxhetit. Arsyetimi i kësaj qasjeje është të sjellë Erasmus + sa më afër  për përfituesit e tij dhe për të përshtatur atë me diversitetin e arsimit kombëtar, trajnimit dhe aktiviteteve rinore.

Për më shumë informacion në lidhje me agjencitë kombëtare për Erasmus +, ju lutem vizitoni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en

 

ZYRËT KOMBËTARE TË ERASMUS+

Zyrët Kombëtare të Erasmus+ ndihmojnë Komisionin Evropian, Agjencinë Ekzekutive dhe autoritetet vendore në zbatimin e Programit Erasmus+. Ato janë pika kyçe për palët e interesuara në programin Erasmus+ në fushën e arsimit të lartë dhe kontribuojnë në ngritjen e vetëdijes, dukshmërisë, përshtatshmërisë, qëndrueshmërisë, qasjes efektive në dimension ndërkombëtar të Programit Erasmus+.

Për më shumë informacion në lidhje me Zyrët Kombëtare të Erasmus +, ju lutem vizitoni:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en