SARADNJA ZA INOVACIJU I RAZMENU DOBRIH PRAKSI

Strateška partnerstva

Transnacionalna strateška partnerstva imaju za cilj da razviju inicijative koje se odnose na jednu ili više oblasti u okviru obrazovanja, treninga i omladine i koja promovišu inovaciju i razmenu iskustava, znanja i veština.

Ova partnerstva bi trebalo da donesu promene ne samo u onim organizacijama koje direktno učestvuju u akciji, već i u visokoškolskim obrazovnim sistemima kroz deljenje saznanja i dobrih praksi koji će biti stečeni unutar saradnje. Na primer, mogli bi da sprovedu aktivnosti poput:

 1. Razvijanje i primena zajedničkih studijskih modula, programa i nastavnih planova među članovima partnerstva iz različitih zemalja, disciplina i sektora (javni/privatni);
 2. Implementiranje projektnih aktivnosti koje obuhvataju preduzeća i studente/osoblje u visokoškolskim institucijama;
 3. Što efikasnije iskorišćavanje virtuelne mobilnosti, otvorenih obrazovnih resursa i informacionih i komunikacionih tehnologija da bi se primenili inovativni pristupi u učenju i nastavi/predavanjima;
 4. Integrisanje učenja na daljinu, vanrednog i modularnog studiranja u okviru pružanja visokog obrazovanja;
 5. Jačanje saradnje visokoškolskih institucija sa lokalnim/regionalnim vlastima i interesentima (stejkholderima) iz civilnog društva;
 6. Jačanje saradnje između sektora formalnog i neformalnog obrazovanja i obuka (treninga);
 7. Poboljšavanje smernica za savetodavnu praksu kao i metoda i alata za koučing i servisa za pružanje podrške studentima.

Savezi znanja

Savezi znanja između visokoškolskih ustanova i preduzeća imaju za cilj da neguju inovativnost, preduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmenu znanja i/ili multidisciplinarna predavanja i učenje;

U okviru Saveza znanja, visokoškolske ustanove i preduzeća rade zajedno da bi ohrabrivali inovativnost kroz:

 1. Razvijanje inovativnih metoda za nastavu i učenje;
 2. Organizovanje i nastavljanje obrazovnih programa i aktivnosti;
 3. Jačanje razmene, toka i zajedničkog stvaranja znanja;
 4. Razvijanje rešenja za sve izazove

Savezi znanja mogu da pomognu stimulisanje preduzetništva kroz:

 1. Uvođenje obrazovanja iz oblasti preduzetništva u okviru bilo koje discipline
 2. Nuđenje novih prilika za učenje kroz primenu preduzetničkih veština

Visoko obrazovanje i preduzeća mogu da dele znanje preko:

 1. Studijskih aktivnosti u preduzeću koje su priznate kroz nastavni plan i program;
 2. Oglednih testiranja inovativnih mera
 3. Razmena studenata, istraživača i osoblja
 4. Uključivanje osoblja kompanije u nastavu i istraživanja

Za više informacija molimo vas pratite link:

https://eacea.ec.europa.eu/Erazmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština će biti usmereni na savladavanje jaza između ponude i potražnje određenih veština; poboljšanje brzine reagovanja kada je u pitanju povezivanje sistema stručnog obrazovanja i obuke (VET systems na engleskom) i potreba i potražnje na tržištu rada u određenim sektorima za novim veštinama povezanim s jednim ili više profila određenih zanimanja.

Ovi ciljevi će biti ostvareni kroz:

 1. Modernizaciju stručnog obrazovanja i obuke i iskorišćavanje njenog potencijala za podsticanje ekonomskog razvoja i inovativnosti, pre svega na lokalnom i regionalnom nivou, što će doprineti povećavanju konkurentnosti sektora koji su uključeni u to.
 2. Jačanje razmene znanja i prakse među ustanovama koje se bave stručnim obrazovanjem, osposobljavanjem i obukom s jedne strane i tržišta rada s druge, kroz integrisano učenje bazirano na radnom iskustvu.
 3. Facilitacija mobilnosti radne snage, sticanje obostranog poverenja, i povećano priznavanje kvalifikacija na evropskom nivou u okviru određenih sektora.

 

Savezi sektorskih veština će raditi da bi dizajnirali i primenili zajedničke programe za stručno osposobljavanje kao i metode za učenje i obuku. Poseban fokus će biti stavljen na učenje koje je bazirano na radnom iskustvu, kroz koje će učenici steći veštine koje se traže na tržištu rada.

Svaki od saveza sektorskih veština će implementirati koherentni, sveobuhvatni i promenljivi set aktivnosti koje su međusobno povezane, kao što su:

 • Definisanje veština i pružanje obuka koje su potrebne u određenom ekonomskom sektoru.
 • Stvaranje zajedničkog nastavnog plana i programa.
 • Sprovođenje zajedničkog nastavnog plana i programa.

Za više informacija, molimo vas pratite sledeći link:

https://eacea.ec.europa.eu/Erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en

Izgradnja kapaciteta

Projekti izgradnje kapaciteta podržavaju saradnju sa partnerskim zemljama u oblastima visokog obrazovanja i mladih.

Visokoškolske ustanove mogu da budu deo odnosno da učestvuju u kolaborativnom partnerstvu za izgradnju kapaciteta. Ove projekte postavlja i njima upravlja grupa visokoškolskih institucija iz programskih zemalja.

Postoje dve vrste projekata:

Zajednički projekti imaju za cilj da pomognu visokoškolskim institucijama iz partnerskih zemalja da razviju, modernizuju i da dele novi nastavni plan i program, nastavne metode i materijale. Oni takođe pomažu da se podigne osiguranje kvaliteta i upravljanje visokoškolskim institucijama.

Strukturalni projekti pomažu razvoj i reformu visokoškolskih institucija i sistema u partnerskom zemljama. Imaju za cilj da poboljšaju njihov kvalitet i relevantnost i da promovišu regionalnu saradnju.

U određenim partnerskim zemljama koje se graniče sa EU (u susedstvu), projekti za izgradnju kapaciteta mogu takođe da sadrže deo koji se odnosi na mobilnost studenata i osoblja.

Za više informacija, molimo vas kliknite na sledeće linkove:

Projekti za izgradnju kapciteta u visokom obrazovanju 

Izgradnja kapaciteta u oblasti “mladi” 

eTwinning, Evropska platforma za učenje odraslih (EPALE) i Evropski portal za mlade

IT platforme za podršku, kao što su e-Twinning (internet portal za saradnju-prim.prev.), Evropska platforma za učenje odraslih (EPALE) i Evropski portal za mlade nude virtuelne prostore za saradnju, baze podataka vezane za ponude, razmenu dobrih praksi i materijale za nastavnike, trenere i praktičare koji rade u školama ili se bave obrazovanjem odraslih, kao i za mlade ljude, volontere i one koji rade sa mladima u celoj Evropi i šire.

Link za eTwinning mrežu

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm