Personeli (mësimdhënia)

Mundësitë e aftësimit për personelin

Me Erasmus+, janë të disponueshme mundësitë e aftësimit të personelit që punon në arsim, si për kapacitetet e mësimdhënies ashtu edhe në kapacitetet jo të mësimdhënies.

Periudhat e aftësimit jashtë vendit mund të konsistojnë në punën në hije, periudhat e vëzhgimit, kurse të zhvillimit profesional ose evente specifike për krijimin e kompetencave.

Erasmus+ mbështet aftësimin si në institucionet arsimore ashtu edhe në organizatat përkatëse që veprojnë jashtë sektorit.

Mundësitë për të marrë pjesë në aktivitete të zhvillimit profesional janë të disponueshme për personelin që punon në të gjitha nivelet e arsimit.

Për më shumë informata

Erasmus+ opportunities for staff and students