VK 2: Bashkëpunimi për Inovacionin dhe Shkëmbimi i Praktikave të Mira

Mundësitë për bashkëpunim për inovacionin dhe shkëmbimin e praktikave të mira janë dizajnuar për të modernizuar dhe përforcuar sistemet e arsimit, aftësimit dhe rinisë.

Organizatat që marrin pjesë në këto mundësi duhet të përfitojnë nga qasjet e reja në arsim dhe aftësim, mjedisi profesional më i aftë dhe profesional në kuadër të organizatës së tyre, dhe kapaciteti i rritur për të punuar në nivel të BE-së ose ndërkombëtar.

Mundësitë e VK 2

Partneritetet strategjike

Synimi është të mbështeten praktikat inovative dhe nismat e përbashkëta për të promovuar bashkëpunimin, mësimin e kolegëve dhe shkëmbimin e përvojave.

Mësoni më shumë

Aleancat e njohurive

Janë dizajnuar për të mbështetur inovacionin në arsimin e lartë dhe biznes, të zhvillojnë qasje të reja në mësimdhënie dhe mësimnxënie, të promovojnë ndërmarrësinë, dhe të promovojnë shkëmbimin e njohurive.

Mësoni më shumë

Aleancat e shkathtësive sektoriale

Trajtojnë hendekun e shkathtësive dhe përmirësojnë përshtatshmërinë e sistemeve të AAP-së ndaj nevojave specifike të tregut të punës dhe kërkesës për shkathtësi të reja.

Mësoni më shumë

Ndërtimi i kapaciteteve (arsimi i lartë)

Mbështet modernizimin, qasjen dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë në vendet partnere.

Mësoni më shumë

Ndërtimi i kapaciteteve (rinia)

Konsiston në nisma të dizajnuara për të nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimet, për të përmirësuar cilësinë dhe njohjen e punës së të rinjve, dhe për të mbështetur skemat e reja të mobilitetit të të nxënit joformal në vendet partnere.

Mësoni më shumë

Erasmus+ opportunities for staff and students