Veprimet e Erasmus+ të hapura për Kosovën

Veprimet e Erasmus+ të hapura për Kosovën si vend partner:

Komponentët e ERASMUS+ Pjesëmarrja
VK 1 Projekti i mobilitetit për studentë dhe personel të arsimit të lartë** Po
VK 1 Mobiliteti për nxënësit dhe personelin e AAP-ve Jo
VK 1 Projektet e mobilitetit për personelin e arsimit shkollor Jo
VK 1 Mobiliteti për personelin e arsimit të të rriturve Jo
VK 1 Projekte mobiliteti për të rinjtë dhe punëtorët e rinisë** Po
VK 1 Diploma Master i Përbashkët i Erasmus Mundus** Po
VK 1 Hua për Master nga Erasmus+ Jo
VK 2 Partneritete strategjike në arsim, aftësim dhe rini** Po
VK 2 Universitete evropiane Jo
VK 2 Aleancat e njohurive** Po
VK 2 Aleancat e shkathtësive sektoriale Jo
VK 2 Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e Arsimit të Lartë* Po
VK 2 Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e rinisë* Po
VK 3 Projektet e dialogut rinor** Po
Jean Monnet* (Modulet, Kryetarët, Qendra e Ekselencës, mbështetje për shoqatat, rrjetet dhe projektet) Po
Partneritete të bashkëpunimit sportiv** Po
Partneritete të vogla të bashkëpunimit sportiv** Po
Evente Sportive evropiane jo-fitimprurëse Jo

 

*   Mund të përfshihet në rolin e aplikantit dhe partnerit

** Mund të përfshihet vetëm në rolin e partnerit

Erasmus+ opportunities for staff and students