Dijalog s relevantnim evropskim stejkholderima, pri čemu je godišnji EU sportski forum glavna aktivnost planirana za dijalog, a koja okuplja nekih 300 interesenata na nivou EU (stejkholdera). Mogu da se organizuju i drugi podesni ad-hoc sastanci i seminari koji su važni za osiguranje optimalnog dijaloga sa interesentima/stejkholderima u sportu;