EACEA

Agjencia Ekzekutive e Arsimit, Audiovizuale dhe e Kulturës në Bruksel është ngarkuar nga Komisioni Evropian për zbatimin e disa programeve të Bashkimit Evropian për arsimin, kulturën, rininë, sportin, etj., ndër të cilat është edhe Erasmus+.

Për pyetje në lidhje me pjesët e Erasmus+ të menaxhuara nga Agjencia Ekzekutive, mund të vizitoni:

Diploma Master i Përbashkët i Erasmus Mundus

[email protected]

Mobiliteti Ndërkombëtar i Krediteve

Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e Arsimit të Lartë

[email protected]

Jean Monnet

Erasmus+ opportunities for staff and students