Pasqyra dhe Objektivat

Pasqyra dhe Objektivat

Programi Erasmus+ synon të forcojë shkathtësitë dhe punësueshmërinë, si dhe modernizimin e punës në arsim, aftësim dhe me rininë. Erasmus+ mbështet partneritetet transnacionale mes Institucioneve të arsimit, aftësimit, dhe për rininë, për të nxitur bashkëpunimin dhe për ndërlidhjen e botës së arsimit me atë të punës, në mënyrë që të trajtohen hendekët e shkathtësive me të cilët përballemi në Evropë. Ai mbështet edhe përpjekjet kombëtare për modernizimin e sistemeve të arsimit, aftësimit dhe rinisë. Erasmus+ bashkon shtatë programe ekzistuese të BE-së në fushat e arsimit, aftësimit dhe rinisë; për herë të parë do të sigurojë mbështetje për Sportin.

Programi Erasmus+ është krijuar për të mbështetur përpjekjet e vendeve të programit që ta përdorin në mënyrë efikase potencialin e kapitalit njerëzor dhe shoqëror të Evropës, ndërkohë që konfirmon parimin e të nxënit gjatë gjithë jetës duke lidhur mbështetjen për mësimin zyrtar, joformal dhe informal në të gjithë fushat e arsimit, aftësimit dhe rinisë. Programi rrit edhe mundësitë për bashkëpunim dhe mobilitet me vendet partnere, veçanërisht në fushën e arsimit të lartë dhe rinisë.

Për më shumë informata rreth programit Erasmus+, ju lutemi të ndiqni linkun.

Objektivat e programit

Programi Erasmus+ kontribuon në arritjen e:

  • objektivave të Strategjisë Evropa 2020, përfshirë synimin kryesor 2 të arsimit;
  • objektivave të kornizës strategjike për bashkëpunimin evropian në arsim dhe aftësim (ET 2020), duke përfshirë edhe standardet përkatëse;
  • zhvillimit të qëndrueshëm i vendeve partnere në fushën e arsimit të lartë;
  • objektivave të përgjithshme të kornizës së rinovuar për bashkëpunimin evropian në fushën e të rinjve (2010-2018);
  • objektivit të zhvillimit të dimensionit evropian në sport, në veçanti në sportin bazë, në përputhje me planin e punës të BE-së për sportin;
  • promovimit të vlerave evropiane në përputhje me nenin 2 të Traktatit për Bashkimin Evropian

Sa është buxheti?

Programi ka një zarf indikativ të përgjithshëm financiar prej 14.774 miliardë euro për shtatë vjet (2014-2020) nën kreun 1 të buxhetit të BE-së. Buxheti vjetor miratohet nga autoriteti buxhetor.

Erasmus+ opportunities for staff and students