Përfituesit

Kush mund të marrë pjesë në Programin Erasmus+?

Erasmus+ është i hapur për shumë individë dhe organizata, megjithëse pranueshmëria ndryshon nga një veprim në tjetrin dhe nga një vend në tjetrin.

Individët mund të marrin pjesë në shumë nga mundësitë e financuara nga Erasmus+, megjithëse shumica do të duhet ta bëjnë këtë përmes një organizate që merr pjesë në program. Pranueshmëria e individëve dhe organizatave varet nga vendi në të cilin veprojnë.

Vendet e pranueshme janë të ndara në dy grupe, vendet e programit dhe vendet partnere. Megjithëse vendet e programit janë të pranueshme për të gjitha veprimet e Erasmus+, vendet partnere mund të marrin pjesë vetëm në disa veprime, si dhe u nënshtrohen kushteve specifike.

Pjesëmarrësit

Si rregull i përgjithshëm, pjesëmarrësit në projektet e Erasmus+ duhet të jenë të themeluar në një vend të programit. Disa veprime, veçanërisht në fushën e arsimit të lartë dhe rinisë, janë gjithashtu të hapura për pjesëmarrës nga vendet partnere. Kushtet specifike për të marrë pjesë në një projekt të Erasmus+ varen nga lloji i veprimit në fjalë.

Për projektet e rëndësishme për fushën e arsimit të lartë, pjesëmarrësit e synuar janë studentët e arsimit të lartë (cikli i shkurtër, cikli i parë, i dytë ose i tretë), mësimdhënësit dhe profesorët e arsimit të lartë, personeli akademik dhe administrativ i institucioneve të arsimit të lartë, trajnerët dhe profesionistët në ndërmarrje.

Më shumë informata mbi pranueshmërinë janë të disponueshme në faqet për mundësi specifike (si për individë  ashtu dhe për organizata), si dhe në Udhëzuesin e Programit.

Erasmus+ opportunities for staff and students