Statistikat

Projektet e Mobilitetit Ndërkombëtar të Krediteve Erasmus+

Institucionet e Arsimit të Lartë të Kosovës marrin pjesë aktive në veprimin MNK të Erasmus+ që nga viti 2015. Të gjithë studentët kanë qasje në mundësi shkëmbimi ndërkombëtar, qoftë përmes vizitave studimore apo përvojës së punës. Shkëmbimet ndërkombëtare për studentët, të cilat jepen bazuar në performancën akademike dhe pjesëmarrjen, janë një faktor kyç motivues për shumë studentë, dhe ndihmojnë për të kontribuar në atmosferën ndërkombëtare të Institucioneve.

Grafikoni i mëposhtëm tregon informatat themelore në lidhje me VK 1: MOBILITETI NDËRKOMBËTAR I KREDITEVE për KOSOVËN 2015-2018

Kosovë* 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Mobiliteti Ndërkombëtar i Krediteve
Mobilitetet hyrëse të planifikuar për vendet e programit (d.m.th. “shtetasit jo-evropianë”) 367 462 512 517 905 2763
Mobilitetet dalëse të planifikuar për vendet partnere (d.m.th. “shtetasit evropianë”) 187 200 260 267 500 1414
Gjithsej pjesëmarrës 554 662 772 784 1405 4177

Shifrat e KOSOVËS për bursat e akorduara për diplomat EMJMD:

Studentët kosovarë mund të përfitojnë për Master të Përbashkët Erasmus Mundus (master i plotë). Nëpërmjet këtij komponenti, një individ mund të kryejë studime master me kohë të plotë, në dy ose më shumë universitete evropiane përmes mbështetjes me një burse studimi Erasmus+. Në vitin 2017 nga Kosova kanë marrë bursë 4 studentë.

VK 1: Master i Përbashkët i Erasmus Mundus:

2015 2016 2017 2018 2019 Total2015-2019
M F M F M F M F M F  
0 0 0 1 3 3 2 2 1 1  
Gjithsej 0 1 6 4 2 13

Projekte të Erasmus+ për Ndërtimin e Kapaciteteve të Arsimit të Lartë

Për Institucionet e Arsimit të Lartë janë akorduar projektet e mëposhtme për Ndërtimin e Kapaciteteve të Arsimit të Lartë në thirrjet për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018

Erasmus+ opportunities for staff and students