Jean Monnet

Aktivitetet e Jean Monnet janë dizajnuar për të promovuar ekselencën në mësimdhënie dhe hulumtime shkencore në fushën e studimeve të Bashkimit Evropian në mbarë botën. Aktivitetet nxisin edhe dialogun mes botës akademike dhe politikëbërësve, veçanërisht me qëllim të forcimit të qeverisjes së politikave të BE-së.

Studimet e Bashkimit Evropian përfshijnë studimin e Evropës në tërësi, me theks të veçantë në procesin e integrimit evropian, në aspektet e tij të brendshme dhe të jashtme. Disiplina mbulon edhe rolin e BE-së në një botë të globalizuar dhe në promovimin e një qytetarie aktive evropiane dhe dialogut mes popujve dhe kulturave.

Cilat lloje aktivitetesh mbështeten?

  1. Mësimdhënia dhe hulumtimi: Modulet e Jean Monnet, Kryetarët dhe Qendrat e Ekselencës.
  2. Mbështetje për shoqatat: Mbështetja e Jean Monnet për shoqatat.
  3. Debati i politikave me Botën Akademike: Rrjetet dhe projektet e Jean Monnet.

Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni këtë link

Kalendari

Publikimi i thirrjes për propozime November 2019
Afati i fundit për dorëzim 20 February 2020 (at 17:00 – Brussels time)
Buxheti   Around € 14.6 million + plus € 3.5 million for certain Partner Countries
Data e fillimit të veprimit  1 September 2020

Erasmus+ opportunities for staff and students