Zyra e Erasmus+ në Kosovë

Zyra e Erasmus+ në Kosovë

Zyra e Erasmus+ në Kosovë (ZEK) ndihmon Komisionin, Agjencinë Ekzekutive dhe autoritetet lokale në zbatimin e Programit Erasmus+.

ZEK-u është pika qendrore për palët e interesit të përfshira në Programin Erasmus+ në fushën e arsimit të lartë, dhe kontribuon në përmirësimin e vetëdijes, dukshmërisë, rëndësisë, efektivitetit dhe ndikimit të dimensionit ndërkombëtar të programit Erasmus+.

Përgjegjësitë e ZEK-ut

Zyra e Erasmus+ në Kosovë është përgjegjëse për:

  • sigurimin e informatave në lidhje me aktivitetet e Erasmus+ në fushën e arsimit të lartë;
  • këshillimin dhe ndihmën për aplikantët e mundshëm;
  • monitorimi i projekteve Erasmus+;
  • koordinimin e ekipit lokal të Ekspertëve të Reformës së Arsimit të Lartë (ERAL);
  • monitorimin e trashëgimisë së Programit Tempus IV (2007-2013);
  • kontributet në studime dhe evente;
  • sigurimin e mbështetjes për dialogun e politikave;
  • mbajtjen e kontakteve me autoritetet lokale dhe delegacionet e BE;
  • përcjelljen e zhvillimeve të politikave në fushën e arsimit të lartë në vendin e tyre.

Personeli i ZEK-ut:

Jehona Lushaku Sadriu – Koordinatore

Goran Lazic – Zyrtar i Projektit

Blerinë Zjaça Osmani – Asistente

Elheme Selmani Rexhepi – Financat dhe Kontabiliteti

Erasmus+ opportunities for staff and students