Otvorene akcije Erazmus+ programa za Kosovo

Erazmus+ akcije otvorene za Kosovo kao partnersku zemlju:

ERAZMUS+ komponente Učesće
KA 1 Projekt mobilnosti za studente i akademsko osoblje ** Da
KA 1 Mobilnost za polaznike i akademsko osoblje strukovnog obrazovanja i obuka Ne
KA 1 Projekti mobilnosti za osoblje koje radi u školama Ne
KA 1 Projekt mobilnosti za osoblje koje se bavi obrazovanjem odraslih Ne
KA 1 Projekti mobilnosti za mlade i omladinske radnike ** Da
KA 1 Erazmus Mundus zajedničke master diplome ** Da
KA 1 Erazmus+ Master krediti Ne
KA 2 Strateška partnerstva u obrazovanju, obukama i omladinskom akttivizmu ** Da
KA 2 Evropski univerziteti Ne
KA 2 Savezi znanja ** Da
KA 2 Povezivanje sektorskih vestina Ne
KA 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja * Da
KA 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih * Da
KA 3 Projekti dijaloga mladih ** Da
Jean Monnet* (Moduli, katedre, centar izvrsnosti, podrška udruženjima, mreže i projekti) Da
Aktivna sportska partnerstva ** Da
Mala aktivna sportska partnerstva ** Da
Evropski sportski događaj bez dobiti Ne

 

*   Može se uključiti kao nosilac projekta ili partner na projektu

** Može se uključiti samo kao partner na projektu

Erasmus+ opportunities for staff and students