Korisnici

Ko može da učestvuje u Erazmus+ programu?

Erazmus+ je otvoren za mnoge pojedince i organizacije, mada pravo učešća u programu varira od jedne do druge programske akcije i od jedne do druge zemlje.

Pojedinci mogu iskoristiti mogućnosti koje finansira Erazmus+, mada će većina to morati da uradi kroz organizaciju koja učestvuje u programu. Pravo učešća u programu pojedinaca i organizacija zavisi od zemlje u kojoj se nalaze.

Zemlje koje ispunjavaju uslove podeljene su u dve grupe: programske zemlje i partnerske zemlje. Iako programske zemlje imaju pravo učešća u svim programskim akcijama Erazmus+, partnerske zemlje mogu učestvovati samo u pojednim i podležu posebnim uslovima.

Učesnici

Po uopštenom pravilu, nosioci Erazmus+ projekata moraju biti osnovani u programskim zemljama. Neke akcije, posebno u oblastima visokog obrazovanja i omladinskog aktivizma, takođe su otvorene za učesnike iz partnerskih zemalja. Specifični uslovi za učešće u Erazmus+ projekima važe za različite akcije.

Za projekte od značaja za oblast visokog obrazovanja, glavne ciljne grupe su: studenti visokog obrazovanja (kratak ciklus, prvi, drugi ili treći ciklus), nastavnici i profesori u visokom obrazovanju, akademsko i administrativno osoblje visokoškolskih institucija, edukatori i stručnjaci u preduzećima.

Više informacija o mogućnošću učešća u programu dostupno je na stranicama za posebne mogućnosti (za pojedince i organizacije), tako i u Vodiču za programe.

Erasmus+ opportunities for staff and students