Pregled i ciljevi programa

Šta je Erazmus+

Program Erazmus+ ima za cilj da unapredi veštine i zapošljivost, kao i modernizaciju obrazovanja, obuke i aktivizma mladih. Erazmus+ podržava pan-nacionalna partnerstva između institucija i organizacija koje se bave obrazovanjem, obukama i omladinskim aktivizmom u cilju podsticanja saradnje i premošćavanja jaza između obrazovanja i potreba tržišta rada, da bi se otklonili nedostaci u kvalifikacijama sa kojima se suočavamo u Evropi. Takođe podržava nacionalne napore za modernizaciju sistema obrazovanja, obučavanja i mladih. Erazmus+ je integrisao sedam postojećih programa EU u oblastima obrazovanja, obuka i mladih; po prvi put će pružiti podršku sportu.

Erasmus+ program osmišljen je da podrži napore programskih zemalja u efikasnom korišćenju potencijala evropskog ljudskog i društvenog kapitala potvrdivši princip celoživotnog učenja povezivanjem formalnog i neformalnog učenjem u oblastima obrazovanja, obuka i mladih. Program takođe pospešuje mogućnosti za saradnju i mobilnost sa partnerskim zemljama, posebno u oblastima visokog obrazovanja i mladih.

Za više informacija o Erasmus+ programu, molimo kliknite na link.

Ciljevi programa

Erazmus+ program doprinosi dostizanju:

  • ciljeva Strategije „Evropa 2020“, obuhvativši sve navedeno pod naslovom `obrazovanje` u grupi 2;
  • ciljeva strateškog okvira za evropsku saradnju u obrazovanju i obukama (ET 2020), uključujući odgovarajuće standarde;
  • održivog razvoja partnerskih zemalja u oblasti visokog obrazovanja;
  • sveobuhvatnih ciljeva obnovljenog okvira za evropsku saradnju u oblasti mladih (2010-2018);
  • razvojnog cilja evropske dimenzije u sportu, posebno u bazičnim sportovima, u skladu s planom rada EU za sport;
  • unapredjivanja evropskih vrednosti u skladu sa članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji.

Kakav budžet je predvidjen?

Program ima na raspolaganju odgovarajuću finansijsku sumu od 14,774 milijarde EUR za sedam godina (2014–2020) u okviru budžetske linije 1 budžeta EU. Godišnji budžet odobrava telo nadležno za budžet. Na ovom linku možete pratiti različite korake za usvajanje budžeta EU.

Erasmus+ opportunities for staff and students