Studije i konferencije imaju za cilj da pruže kreatorima politika nove uvide i konkretne predloge kroz nezavisne i kritičke akademske stavove, kao i refleksije o aktuelnim problemima EU, pogotovo kroz velike godišnje međunarodne konferencije o visokim pitanjima, sa učešćem onih koji kreiraju obrazovnu politiku, civilnog društva i vrhunskih akademika.